درباره موسیقی فلامنکو

درباره موسیقی فلامینکو

درباره موسیقی فلامنکو به اسپانیایی: Flamenco  سبکی از آواز، موسیقی و رقص اسپانیایی است. این نوع موسیقی تحت تأثیر سبک‌ها و فرهنگ‌های مختلف به شکل امروزی درآمده‌است و می‌توان گفت که بیشترین تأثیر خود را از کولی های اسپانیا گرفته‌است. در شکل‌ گیری و تکامل این سبک نمی‌توان از تأثیرگذاری موسیقی